Bilag 1

Herunder finder du information omkring bilag 1

Eksempel på mødeindkaldelse til en ejer, der ikke er rekvirent.E

Indkaldelse til skelforretning.

N.N., der ejer ejendommen matr.nr. …… beliggende ……, har anmodet mig om at afholde en skelforretning til fastlæggelse af skellet mellem sin ejendom og Deres ejendom matr. nr. …….

I den anledning indkalder jeg Dem herved til at møde ved forretningen, som finder sted …… dag den …… 20 .. kl. …. Mødestedet er ……………………

Jeg vedlægger en liste over de parter og andre, som er indkaldt til mødet. Hvis De mener, at andre kan bidrage til belysning af skelspørgsmålet, beder jeg Dem snarest meddele mig det. Derefter vil jeg overveje også at indkalde dem.

Hegnsynsmænd kan deltage i skelforretningen, hvis en af parterne anmoder om det. Hvis det efter Deres mening er hensigtsmæssigt, at hegnsynsmænd deltager i forretningen, bedes De meddele mig det snarest. Derefter vil jeg bede to hegnsynsmænd om at komme til stede ved forretningen.

Kort, skøde, deklarationer eller andre dokumenter, der indeholder oplysninger af betydning for skelforholdene, bedes tilsendt mig i god tid før mødet.

Skelforretningen kan afholdes, selvom De ikke møder op. Hvis De ønsker at lade en anden repræsentere Dem under mødet, skal De udfylde vedlagte fuldmagt. Fuldmagten skal medbringes til mødet eller tilsendes mig forinden.

Bekendtgørelse om skelforretninger vedlægges til Deres orientering.